Møysalen nasjonalpark

Møysalen sett fra Hennesheia - Foto: Gunnar E NilsenMøysalen sett fra Hennesheia - Foto: Gunnar E NilsenMøysalen nasjonalpark er en norsk nasjonalpark som ligger i fjellandskap på Hinnøya i Vesterålen i Nordland. Parken ble opprettet i 2003, for å «bevare et intakt utsnitt av et kystalpint landskap, sikre det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander, og sikre kulturminner mot skader og ødeleggelser» og den dekker 51,2 km².

Brosjyre om Møysalen nasjonalpark

Geografi, landskap, geologi
Møysalen nasjonalpark er Norges nest minste nasjonalpark. Det er bare Gutulia nasjonalpark som er mindre. Møysalen nasjonalpark er opprettet for å verne fjellet Møysalen (1262 moh.) og dets omgivelser. I tillegg til fjellet utgjør fjordarmen Vestpollen – innerst i Øksfjorden – en sentral del av nasjonalparken. I den østre delen av nasjonalparken ligger Stor Snytindan (996 moh.) og Nordtinden (883 moh.).

Klikk på kart for større versjonKlikk på kart for større versjonNasjonalparken har et dramatisk landskap, som strekker seg fra fjord til høgfjell, med daler, botner, deltaer og topper over 1000 meter. Landskapet er geologisk beytdningsfullt. Vest i nasjonalparken er terrenget alpint.

Flora og fauna
Floraen er preget av det kjølige og fuktige kystklimaet. I områder med gode næringsforhold er det frodig småbregneskog. I de brattere partiene dominerer storbregnene. Rundt elveutløpet i Vestpolldalen er det havstrand med strandengvegetasjon.

Flere truete rovfuglarter hekker her: jaktfalk, tårnfalk, dvergfalk, fjellvåk, havørn og kongeørn.

Kulturminner
Nasjonalparken har kulturminner fra reindrift, fiske og jordbruk, foruten eldre fangstanlegg. Nordvest for Vestpollen finnes spor etter gammel gruvedrift. Gruvegangene på sørvestsida av Vestpolltinden er fortsatt synlige.

Verneområder
Nasjonalparker og andre naturvernområder skal sikre sårbare og truede naturtyper, og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Det er regjeringen og Stortinget som legger rammene for vernet av natur i Norge. Miljødirektoratet, fylkesmennene og Sysselmannen på Svalbard har ansvaret for å gjennomføre vernearbeidet med utgangspunkt i naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven. Norge har til sammen ca. 2 700 verneområder på fastlandet og Svalbard.

Møysaltur se kart