Økoturisme

 Prosjekt for utviklingen av turisme (Økoturisme) i rammen av partnerskap i Barentsregionen – Beskrivelse pr 30.01.2011.

Innledning og bakgrunn for prosjektet.

Konseptet er utarbeidet av Victoriya Frolova, Lapland State Nature Biosphere Reserve og Bernt Johnsen, Sortland, i samarbeide med Harry Lind, MNS. Victoria Frolova er markedsdirektør i Lappland Reservat, et reservat fra 1930- tallet som ligger tett opp til det sterkt forurensede området rundt nikkelbyen Monchegorsk.

 

Reservatet har et femtitall ansatte med forskere, administrasjon  og markedsavdeling. Det besøkes av tusenvis av innlandske og utenlandske turister. Området har vært stengt for turister i alle år for å bevare det biologiske mangfoldet urørt, men det planlegges nå turstier i utkanten av reservatet for å øke interessen for turister.

Møysalen Nasjonalparksenter AS (MNS), Hennes i Vesterålen, er bygget opp av frivillige fra bygda med museum, kafé, overnatting og arrangering av turer med guide til toppen av fjellet Møysalen. I 2010 deltok mer enn 600 i bestigning av Møysalen under ledelse av guider fra MNS.

 

Victoria Frolova deltok i presidentprogrammet i 2009 som gir tilbud til russiske ledere innen privat og offentlig sektor å studere norske forhold. I forbindelse med studieoppholdet besøkte Frolova bl a nasjonalparksentret i Saltdal, Høgskolen i Bodø og MNS.

 

Bernt Johnsen har over flere år jobbet med vennskapsforbindelser til Nordvest-Russland, og har ledet flere samarbeidsprosjekter – blant annet innen Vesterålen Reiseliv, Sortland kommune og Murmanskaksjonen.

Partnere.

Partnerne er valgt ut fra deres tilknytning til nasjonalparkene og deres muligheter til å bidra til de forskjellige aktiviteter, samt det nettverket som Frolova bygget under sitt studieopphold i Norge.

Overordnede mål

 

De overordnede mål er formulert på bakgrunn av de politiske føringer i strategien for samarbeid mellom landene på Nordkalotten, samt balansen mellom turisme og verning av naturen.

Prosjektmålene går konkret på prosjektets aktiviteter.

 

 Aktiviteter

Prosjektet har en rekke aktiviteter som konkretiseres nedenfor.

 

Fremme ideen om økoturisme i Barentsregionen.

Første tiltak i under denne aktiviteten var å kartlegge om det har vært tidligere prosjekter innen Barentssamarbeidet som har jobbet med denne problemstilling i tilknytning til nasjonalparker..

De øvrige aktivitetene er informasjon om prosjektet til partnere, massemedia, ta i bruk de nettsidene som partnerne har for informasjon om prosjektet samt utvikle en enkel brosjyre om prosjektet basert på konseptet.

Disse aktivitetene er gjennomført.

 

Utvikle servicen for turister.

 

De første tiltak under denne aktiviteten var å arrangere studietur for partnerne til Lappland reservat og Møysalen Nasjonalparksenter. Dette skjedde i 2010. Første studietur var til Lapland reservat i mai og den neste var til Møysalen når den første turen til toppen arrangeres i slutten av juni.

Guidene i Lapland reservat har behov for oppplæring i Engelsk. Dette er arrangert internt i reservatets markedsavdeling.

Den viktigste aktiviteten er imidlertid kurset i økoturisme som bør arrangeres for alle partnere der man gis kunnskap om ideen bak økoturisme og hvilke teknikker man skal benytte for å få gehør for ideen. Som en videreføring av dette utvikler man kortkurs på 1 time hvor man snakker om økoturisme til de gruppene som besøker reservatet og nasjonalparkene. Denne aktiviteten er startet opp og vil bli videreført i 2011. Bl.a. vil det bli gjennomført et seminar ved MNS i slutten av juli 2011.

 

4.3 Utvikle turistprodukter.

Lapland reservat er ikke åpnet for turisme. Det har imidlertid over år vært tale om turstier rundt parken samt til merkepunkt inne i parken. Som en følge av dette bør det utvikles kart og brosjyrer som forteller historien både om Lapland og Møysalen Nasjonalpark. Her er det viktig å få med kulturhistorien som inkluderer gammel industri (gruvedrift) i Møysalen Nasjonalpark med verneområde.  Disse bør i første rekke knyttes til parkenes infosenter som videreutvikles fra dagens standard.

Utvikle sosiale møteplasser og læringsprogrammer for økoturister.

En bør organisere leirsamlinger i samarbeide med skoler for barna i nærområdet i form av ”økocamper”. I samarbeide med Universitet og høyskoler i Murmansk-regionen og Nord-Norge bør det utvikles studieturer for studenter som studere økofag.

Eldre mennesker er reiselystne og ønsker å oppleve nye reisemål. Økoturer i Nasjonalparker bør være et interessant produkt for eldre mennesker. Disse turene kan organiseres av reiselivsorganisasjoner eller Vennskapskomiten Sortland – Monchegorsk, men det kan også arrangeres turer for lag og foreninger fra vår region og fra naboregioner..

Utvikle turstier

Arbeidet med å utarbeide kart over og beskrivelse av turstier i området er i full gang. Stiene vil bli merket i løpet av våren 2011 og slik at de er klar til bruk når sesongen starter

 

Utvikle og markedsføre sommeruke/festivaluke på Hennes med bl a "100 jenter til topps"

Dette er en spennende aktivitet som er utførlig beskrevet på vår hjemmeside www.moeysalen.no . I uke 29 i 2011 vil det bli gjennomført øko-seminar på Hennes, og seminaret avsluttes med en jentetur til Møysalen 24 juli 2011. Målet er at minimum 100 jenter skal til topps på Møysalen i løpet av dette døgnet.

Utvikling av helårsturisme/vinterturisme

Møysaltur har startet utprøving av vinterturer i vårt nære fjellområde. Dette er turer som ikke er så krevende som tur til Møysalen, men de vil gi deltakerne en spennende opplevelse likevel. Første utprøving var på senvinteren i 2010, nye prøveturer vil bli gjennomført i februar-april i 2011.

Evaluering

Evaluering skjer ved konkret telling av iverksatte tiltak i prosjektperioden og antall partnere og mennesker som er involvert. Dette utføres av prosjektledelsen.

Konkret skal evalueringen gi som resultater:

  1. Utvikling av nye produkter innen økoturisme.
  2. Involvering av lokalbefolkningen i utendørs rekreasjon og naturvennlig livsstil
  3. Forbedring av naturbasert kunnskap blant folk
  4. Utvikling av et langtidssamarbeide mellom Nasjonalparkene i Norge og Russland
  5. Støtte til utviklingen av relasjonene mellom Vesterålen og Monchegorsk

 

Gjennomføringsstrategier

Prosjektet gjennomføres over en toårsperiode i 2010 og 2011. Deretter tar en stilling til om videreføring av prosjektet med nye aktiviteter. Aktivitetsplanen er allerede revidert en gang etter godkjenning fra Vesterålen Utvikling som støtter prosjektet med kr 300 000.