Botanikk

 Foto:Møysaltur Foto:Møysaltur

Karakteristisk for regionen

Plantelivet i nasjonalparken er typisk for regionen, preget av det kjølige og fuktige klimaet. Vegetasjonen er kystprega. Rome, skjørbuksurt og mye bregner understreker dette. I områder med gode næringsforhold er det vanlig med frodig småbregneskog. I de brattere partiene dominerer storbregnene. Rundt elveutløpet i Vestpolldalen er det havstrand med strandengvegetasjon.

Myrer er vanlig, men de dekker sjelden store arealer. Skoggrensa ligger på mellom 300 og 400 moh. Bjørk er vanligste treslag, og danner mange steder tett skog i lisidene. Lenger opp er blåbærhei og vierkratt vanlig. På de høyeste toppene dominerer grashei og snøleier vegetasjonen. Sammenhengende dekke av karplanter mangler her. I søkkene finnes mosematter, mens navle- og skorpelav opptrer på de mest værharde stedene. 

Det er også kalkholdig berggrunn i området, som for eksempel i Storelvdalen i Vestpollen. Den gir levevilkår for rikere vegetasjon, slik som reinrosehei.