Dyr, planter og fugler

 Foto:Møysaltur Foto:MøysalturFlere sjeldne og truete rovfugler hekker i nasjonalparken. Plantelivet er typisk for regionen, preget av det kjølige og fuktige klimaet.

Vegetasjonen er kystprega. Rome, skjørbuksurt og mye bregner understreker dette. I områder med gode næringsforhold er det vanlig med frodig småbregneskog. I de brattere partiene dominerer storbregnene. Rundt elveutløpet i Vestpolldalen er det havstrand med strandengvegetasjon.

Myrer er vanlig, men de dekker sjelden store arealer. Skoggrensa ligger på mellom 300 og 400 moh. Bjørk er vanligste treslag, og danner mange steder tett skog i lisidene. Lenger opp er blåbærhei og vierkratt vanlig. På de høyeste toppene dominerer grashei og snøleier vegetasjonen. Sammenhengende dekke av karplanter mangler her. I søkkene finnes mosematter, mens navle- og skorpelav opptrer på de mest værharde stedene.

Det er også kalkholdig berggrunn i området, som for eksempel i Storelvdalen i Vestpollen. Den gir levevilkår for rikere vegetasjon, slik som reinrosehei.

Fugle- og dyreliv

Flere sjeldne og truete rovfugler hekker i nasjonalparken, blant annet vandrefalk, jaktfalk, tårnfalk, dvergfalk, fjellvåk, havørn og kongeørn.

I de sørvendte skogliene hekker mange ulike spurvefugler. Over skoggrensa dominerer arter som rype, heipiplerke, steinskvett, ringtrost og ravn. Vestpollelva er et viktig område for blant annet fossekall og strandsnipe.

Dyrelivet er representativt for denne delen av Nordland. Det er blant annet mye oter, som nasjonalt er regnet som en sårbar art. Området rundt Øksfjorden er et kjerneområde for elg på Hinnøya. Andre vanlige arter er hare, rødrev, røyskatt og mink.